Regulamin

1. Niniejsza wypożyczalnia artykułów dekoracyjnych prowadzona jest przez firmę MD DECOR, siedziba ul. Dworcowa 11 83-340 Sierakowice, NIP 589-200-10-80 REGON 222113293, nr rachunku 13 1020 1866 0000 1902 0069 0032 PKO Bank Polski, zwana dalej Wypożyczalnią

Klient korzystający z usług wypożyczenia dekoracji, zwany jest dalej Zamawiającym.

2. Wypożyczalnia umożliwia wypożyczenie swoich artykułów poprzez osobisty odbiór i zwrot przez Zamawiającego oraz w formie wysyłkowej za pośrednictwem ogólnodostępnych firm kurierskich. Istnieje możliwość transportu przez Wypożyczalnię, jednak jest to usługa dodatkowa, której wartość określa Umowa.

3. Jedynym i wiążącym potwierdzeniem rezerwacji jest Umowa na wypożyczenie, sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy (brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z zamówienia i skutkuje rozwiązaniem Umowy).

5. Wypożyczalnia pobiera kaucję zwrotną w wysokości 50% wartości zamówienia, która w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/znacznych zabrudzeń dekoracji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ich wysokości i pozwoli naprawić powstałe szkody lub zostaje zwrócona w całości w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanych artykułów.

6. Pozostałą kwotę za wypożyczone artykuły (pomniejszoną o zadatek) wraz z w/w zadatkiem Zamawiający zobowiązany jest do wpłaty przelewem w terminie do 7 dni roboczych przed datą uroczystości przy zamówieniach wysyłkowych lub w chwili odbioru osobistego przez Zamawiającego – chyba, że Umowa mówi inaczej.

7. Odbiór/wysyłka dekoracji możliwa jest najwcześniej na 2 dni przed uroczystością, a jego zwrot maksymalnie w ciągu 2 dni po jej zakończeniu. Szczegółowe terminy określa Umowa.

7. Przedmiotów szklanych i wielkogabarytowych nie wysyłamy. Koszt przesyłek kurierskich pokrywa Zamawiający. Ich koszt określany jest na podstawie złożonego zamówienia i zawarty jest w Umowie.

8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach i uszkodzeniach podczas transportu przez firmy kurierskie.

9. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z usług Wypożyczalni po podpisaniu umowy i wpłaceniu zadatku, zadatek pozostaje bezzwrotny.

10. Strony deklarują, że wszelkie spory, które mogłyby wyniknąć podczas współpracy będą rozstrzygane polubownie. W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.